30 Ekim 2011 Pazar

ermeni soyadları

aşağıda iki farklı gerekçeli yargıtay kararı var birinde yabancı bir isim alma hususunda olumlu yönde bir bozma diğerinde ise yabancı soyadı almaya imkan tanımayan bir red kararı. ben şunu öğrenmek istiyorum türkiyeye 30 lu yıllarda göçmen olarak gelmiş bir rum ermeni boşnak makedon düşünün geldiğinde türk isim ve soyadını almış şimdi değiştirmek istiyor.çevresi onu kendi etnik kökenindeki ismiyle tanıyor ve geldiği köken belli yani göçmen olduğu 70/80 yıl önce.. bu kişi w,q,x vs gibi türkçede yer almayan harfleri içermeyen türkçe telafuz edilebilen örneğin ''yanakoviç'' şeklinde yılmaz olan soyadını değiştirebilir mi tanık beyanlarıyla çevresnde bu şekilde tanındığı ve geldiği kökeni ispat etmek köken olarak farklı bir t.c. vatandaşı olduğunu belirtmek suretiyle? bu konuyla alakalı saylabilecek 2 yargıay kararı aşağıda soyadı değişikliğinde ki durum reddedilmiş ama benim yazdığım konudaki gerekçeler farklı. birde şunu öğrenmek istiyorum böyle bir dava şayet reddedilirse bunu insan hakları beyannamesine göre bir ayrımcılık olarak değerlendirebilirmiyiz şöyleki türk kökenli t.c. vatandaşı türk diline ait bir soyadı alabiliyor yine örneğin ermeni cemaatinden biri ermeni kökeninden gelen soyadıyla türkiyede yaşayabiliyor ''sarkisyan gibi''ama örneğin sırp kökeniden kişi türk alfebesinde harflerle türkçe telaffuza uygun olsa bile yanakoviç gibi ilk göç edilen yıllarda bu soyadı verilmediği için sonradan değiştiremezsin deniliyor. bu konudaki yorumlarınızı merakla bekliyorum şimdiden teşekkürler ... ve bir not olarak kökenler tamamen örnek vermek amaçlıdır farklı bir amaç yoktur lütfen böyle algılanmasın..


T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2602
K. 2005/3635
T. 14.4.2005
• ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Davacının Doğumundan Beri Yaşadığı Ülkede Benjamin Adıyla Çağrılıp Tanındığından Cüneyt Olan Adın Benjamin Cüneyt Olarak Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gereği )
• AHLAK KURALLARI VE KAMU OYU ( Uygun Düşmeyen Nitelikte Bulunmayan Cüneyt Olan Adın Benjamin Cüneyt Olarak Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gereği )
• AD DEĞİŞTİRMEDE HAKLI NEDEN ( Davacının Doğumundan Beri Yaşadığı Ülkede Benjamin Adıyla Çağrılıp Tanındığından Cüneyt Olan Adın Benjamin Cüneyt Olarak Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gereği )
4721/m.27
1587/m.16
ÖZET : Dava dilekçesinde Cüneyt olan adın Benjamin Cüneyt olarak değiştirilmesi istenilmiştir. Ahlak kurallarına uygun düşmeyen veya kamu oyunu inciten nitelikte bulunmadığından ve davacının doğumundan beri yaşadığı ülkede bu adla çağrılıp tanındığından, sözü edilen haklı nedenler de dosyada toplanan tüm bilgi ve belgelerden anlaşılmış olduğundan, istemin kabulü gerekir.
DAVA : Dava dilekçesinde Cüneyt olan adın Benİamin Cüneyt olarak değiştirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili davacının İsveç Göteborg'da doğduğunu ve halen İsveç'te işçi olarak çalıştığını, doğumundan bu güne kadar Benjamin adını kullandığını, çevresinde de bu adla çağrılıp tanındığını ileri sürerek Türkiye'deki nüfus kütüğünde yazılı Cüneyt adından önce gelmek üzere Benİamin adının da eklenmesini istemiştir.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 27. maddesi hükmü uyarınca kişi, haklı nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hakimden isteyebilir. Yargıtay uygulamalarında yasanın buyurucu hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bir kişi çevresinde tanındığı adını kullanabilir ve bu adla nüfusa tescilini isteyebilir. 1587 Sayılı Nüfus Yasasının 16. maddesi hükmüne göre, ahlak kurallarına uygun düşmeyen veya kamu oyunu inciten adlar konulamaz. Somut olayda davacının almak istediği Benjamin adı ahlak kurallarına uygun düşmeyen veya kamu oyunu inciten nitelikte bulunmadığından ve davacının doğumundan beri yaşadığı ülkede bu adla çağrılıp tanındığından, sözü edilen haklı nedenler de dosyada toplanan tüm bilgi ve belgelerden anlaşılmış olduğundan, istemin kabulü ile davacının nüfus kütüğünde yazılı Cüneyt adına Benjamin adının da eklenmesine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/791
K. 2005/738
T. 14.2.2005
• SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yeni Takılan Soyadlarının Türk Dilinden Alınması )
• TÜRK DİLİ SEÇİLMESİ ( Yeni Takılan Soyadlarının Bu Şekilde Seçilmesinin Gerekmesi )
• YABANCI SOYADI KULLANILAMAMASI ( 2525 Sayılı Soyadı Yasası Gereğince Yabancı Irk ve Ulus Adları Soyadı Olarak Kullanılamaması )
2525/m.3
4721/m.27
1587/m.46
ÖZET : Yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır.
DAVA : Dava dilekçesinde adın ve soyadın değiştirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı ve C.Savcısı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı dava dilekçesinde, Budizmi kabul ettiğini ve nüfus kaydına da "Budist" olarak işlettiğini belirterek, "Haluk Aslaniskender" olan ad ve soyadının dini inancına uygun düşen "Padmapani Paramabindu" olarak değiştirilmesini istemiş; mahkemece, davanın kabulü ile davacının ad ve soyadının -istem gibi- değiştirilmesine karar verilmiştir.
Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, gerektirici yasal nedenlere ve özellikle 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 27. ve Nüfus Yasasının 46/3. maddeleri çerçevesinde kanıtların değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının öz adının değiştirilmesine ilişkin karar bakımından ileri sürülen temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak; 2525 Sayılı Soyadı Yasasının 3. ve Soyadı Tüzüğü'nün 7. maddelerinde "yabancı ırk ve ulus adları soyadı olarak kullanılamaz", yine Tüzüğün 5. maddesinde "yeni takılan soyadları Türk dilinden alınır" hükümlerine yer verilmiş olup, davacının almak istediği soyadının anılan Yasa ve tüzüğün sözü edilen hükümlerine aykırı olduğu gözetilmeden, Aslaniskender olan soyadının "Paramabindu" olarak değiştirilmesine karar verilmiş bulunması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder